شرکت ستاره پارک سپاهان

سطل زباله/سطل مکانیزه

کد محصول : SP 39
  • سطل مکانیزه 660  لیتری ورق  1/5
  • سطل مکانیزه 660  لیتری ورق   2
  • سطل مکانیزه 770  لیتری ورق  1/5
  • سطل مکانیزه 770  لیتری ورق   2
  • سطل مکانیزه 1100 لیتری ورق 1/5
  • سطل مکانیزه 1100 لیتری ورق  2  
Facebook
Google+
Email