شرکت ستاره پارک سپاهان

سطل زباله

سطل زباله

کد محصول : SP 01
برای مشاهده مشخصات فنی کلیک کنید...
سطل زباله

سطل زباله

کد محصول : SP 16
برای مشاهده مشخصات فنی کلیک کنید...
سطل زباله

سطل زباله

کد محصول : SP 26
برای مشاهده مشخصات فنی کلیک کنید...
سطل زباله

سطل زباله

کد محصول : SP 30
برای مشاهده مشخصات فنی کلیک کنید...
سطل زباله

سطل زباله

کد محصول : SP 03
برای مشاهده مشخصات فنی کلیک کنید...
سطل زباله

سطل زباله 2 قلو

کد محصول : SP 17
برای مشاهده مشخصات فنی کلیک کنید...
سطل زباله 2 قلو

سطل زباله

کد محصول : SP 27
برای مشاهده مشخصات فنی کلیک کنید...
سطل زباله

سطل زباله

کد محصول : SP 31
برای مشاهده مشخصات فنی کلیک کنید...
سطل زباله

سطل زباله

کد محصول : SP 04
برای مشاهده مشخصات فنی کلیک کنید...
سطل زباله

سطل زباله

کد محصول : SP 18
برای مشاهده مشخصات فنی کلیک کنید...
سطل زباله

سطل زباله

کد محصول : SP 28
برای مشاهده مشخصات فنی کلیک کنید...
سطل زباله

سطل زباله

کد محصول : SP 32
برای مشاهده مشخصات فنی کلیک کنید...
سطل زباله

سطل زباله

کد محصول : SP 05
برای مشاهده مشخصات فنی کلیک کنید...
سطل زباله

سطل زباله

کد محصول : SP 19
برای مشاهده مشخصات فنی کلیک کنید...
سطل زباله

سطل زباله

کد محصول : SP 29
برای مشاهده مشخصات فنی کلیک کنید...
سطل زباله

مخزن مکانیزه 770

کد محصول : SP 34
برای مشاهده مشخصات فنی کلیک کنید...
مخزن مکانیزه 770

سطل زباله

کد محصول : SP 09
برای مشاهده مشخصات فنی کلیک کنید...
سطل زباله

سطل زباله 3 قلو

کد محصول : SP 20
برای مشاهده مشخصات فنی کلیک کنید...
سطل زباله 3 قلو

سطل زباله

کد محصول : SP 02
برای مشاهده مشخصات فنی کلیک کنید...
سطل زباله

سطل جمع آوری زباله

کد محصول : SP 35
برای مشاهده مشخصات فنی کلیک کنید...
سطل جمع آوری زباله

سطل زباله چوب و فلز

کد محصول : SP 10
برای مشاهده مشخصات فنی کلیک کنید...
سطل زباله چوب و فلز

سطل زباله

کد محصول : SP 21
برای مشاهده مشخصات فنی کلیک کنید...
سطل زباله

سطل زباله

کد محصول : SP 06
برای مشاهده مشخصات فنی کلیک کنید...
سطل زباله

سطل جمع آوری زباله

کد محصول : SP 36
برای مشاهده مشخصات فنی کلیک کنید...
سطل جمع آوری زباله

سطل زباله چوب و فلز

کد محصول : SP 11
برای مشاهده مشخصات فنی کلیک کنید...
سطل زباله چوب و فلز

سطل زباله استیل

کد محصول : SP 22
برای مشاهده مشخصات فنی کلیک کنید...
سطل زباله استیل

سطل زباله

کد محصول : SP 07
برای مشاهده مشخصات فنی کلیک کنید...
سطل زباله

سطل زباله

کد محصول : SP 37
برای مشاهده مشخصات فنی کلیک کنید...
سطل زباله

سطل زباله

کد محصول : SP 12
برای مشاهده مشخصات فنی کلیک کنید...
سطل زباله

سطل زباله

کد محصول : SP 23
برای مشاهده مشخصات فنی کلیک کنید...
سطل زباله

سطل زباله

کد محصول : SP 08
برای مشاهده مشخصات فنی کلیک کنید...
سطل زباله

مخزن پلی اتیلن 770

کد محصول : SP 38
برای مشاهده مشخصات فنی کلیک کنید...
مخزن پلی اتیلن 770

سطل زباله

کد محصول : SP 13
برای مشاهده مشخصات فنی کلیک کنید...
سطل زباله

سطل زباله

کد محصول : SP 24
برای مشاهده مشخصات فنی کلیک کنید...
سطل زباله

سطل جمع آوری زباله

کد محصول : SP 33
برای مشاهده مشخصات فنی کلیک کنید...
سطل جمع آوری زباله

سطل زباله پسماند تر و خشک

کد محصول : SP 40
برای مشاهده مشخصات فنی کلیک کنید...
سطل زباله پسماند تر و خشک

سطل زباله

کد محصول : SP 14
برای مشاهده مشخصات فنی کلیک کنید...
سطل زباله

سطل زباله

کد محصول : SP 25
برای مشاهده مشخصات فنی کلیک کنید...
سطل زباله

سطل مکانیزه

کد محصول : SP 39
برای مشاهده مشخصات فنی کلیک کنید...
سطل مکانیزه

سطل پلی اتیلن پدال دار 240 لیتری

کد محصول : SP 00
برای مشاهده مشخصات فنی کلیک کنید...
سطل پلی اتیلن پدال دار 240 لیتری

سطل زباله 3 قلو

کد محصول : SP 15
برای مشاهده مشخصات فنی کلیک کنید...
سطل زباله 3 قلو

Facebook
Google+
Email