شرکت ستاره پارک سپاهان

ورزشی انفرادی

دو فرمان

کد محصول : SPS 150
برای مشاهده مشخصات فنی کلیک کنید...
دو فرمان

گام زن دست و پا

کد محصول : SPS 184
برای مشاهده مشخصات فنی کلیک کنید...
گام زن دست و پا

مسگری

کد محصول : SPS 189
برای مشاهده مشخصات فنی کلیک کنید...
مسگری

لیفت نشسته

کد محصول : SPS 194
برای مشاهده مشخصات فنی کلیک کنید...
لیفت نشسته

بارفیکس چرخشی متغیر

کد محصول : SPS 160
برای مشاهده مشخصات فنی کلیک کنید...
بارفیکس چرخشی متغیر

قوس کمر

کد محصول : SPS 185
برای مشاهده مشخصات فنی کلیک کنید...
قوس کمر

قایقرانی ثابت

کد محصول : SPS 190
برای مشاهده مشخصات فنی کلیک کنید...
قایقرانی ثابت

پرس سینه

کد محصول : SPS 195
برای مشاهده مشخصات فنی کلیک کنید...
پرس سینه

ایستایی زیربغل

کد محصول : SPS 170
برای مشاهده مشخصات فنی کلیک کنید...
ایستایی زیربغل

توسن

کد محصول : SPS 186
برای مشاهده مشخصات فنی کلیک کنید...
توسن

پرس بازو

کد محصول : SPS 191
برای مشاهده مشخصات فنی کلیک کنید...
پرس بازو

گام زن جلو و عقب

کد محصول : SPS 196
برای مشاهده مشخصات فنی کلیک کنید...
گام زن جلو و عقب

پرس پا

کد محصول : SPS 180
برای مشاهده مشخصات فنی کلیک کنید...
پرس پا

پاندولی

کد محصول : SPS 187
برای مشاهده مشخصات فنی کلیک کنید...
پاندولی

سرشانه

کد محصول : SPS 192
برای مشاهده مشخصات فنی کلیک کنید...
سرشانه

بارفیکس متغیر

کد محصول : SPS 197
برای مشاهده مشخصات فنی کلیک کنید...
بارفیکس متغیر

پارالل

کد محصول : SPS 182
برای مشاهده مشخصات فنی کلیک کنید...
پارالل

پرش ارتفاع

کد محصول : SPS 188
برای مشاهده مشخصات فنی کلیک کنید...
پرش ارتفاع

پروانه

کد محصول : SPS 193
برای مشاهده مشخصات فنی کلیک کنید...
پروانه

زیر بغل و کول نشسته

کد محصول : SPS 198
برای مشاهده مشخصات فنی کلیک کنید...
زیر بغل و کول نشسته

دراز و نشست

کد محصول : SPS 183
برای مشاهده مشخصات فنی کلیک کنید...
دراز و نشست

تک فرمان

کد محصول : SPS 181
برای مشاهده مشخصات فنی کلیک کنید...
تک فرمان

Facebook
Google+
Email