شرکت ستاره پارک سپاهان

ورزشی دوبل

دو فرمان دوبل

کد محصول : SPS 200
برای مشاهده مشخصات فنی کلیک کنید...
دو فرمان دوبل

دراز و نشست دوبل

کد محصول : SPS 206
برای مشاهده مشخصات فنی کلیک کنید...
دراز و نشست دوبل

مسگری دوبل

کد محصول : SPS 212
برای مشاهده مشخصات فنی کلیک کنید...
مسگری دوبل

لیفت نشسته

کد محصول : SPS 217
برای مشاهده مشخصات فنی کلیک کنید...
لیفت نشسته

بارفیکس چرخشی متغیر

کد محصول : SPS 201
برای مشاهده مشخصات فنی کلیک کنید...
بارفیکس چرخشی متغیر

گام زن دست و پا

کد محصول : SPS 207
برای مشاهده مشخصات فنی کلیک کنید...
گام زن دست و پا

قایقرانی ثابت

کد محصول : SPS 213
برای مشاهده مشخصات فنی کلیک کنید...
قایقرانی ثابت

پرس سینه دوبل

کد محصول : SPS 218
برای مشاهده مشخصات فنی کلیک کنید...
پرس سینه دوبل

ایستایی زیر بغل متغیر

کد محصول : SPS 202
برای مشاهده مشخصات فنی کلیک کنید...
ایستایی زیر بغل متغیر

قوس کمر دوبل

کد محصول : SPS 208
برای مشاهده مشخصات فنی کلیک کنید...
قوس کمر دوبل

پرس بازو دوبل

کد محصول : SPS 214
برای مشاهده مشخصات فنی کلیک کنید...
پرس بازو دوبل

گام زن جلو و عقب

کد محصول : SPS 219
برای مشاهده مشخصات فنی کلیک کنید...
گام زن جلو و عقب

پرس پا دوبل

کد محصول : SPS 203
برای مشاهده مشخصات فنی کلیک کنید...
پرس پا دوبل

توسن

کد محصول : SPS 209
برای مشاهده مشخصات فنی کلیک کنید...
توسن

سرشانه

کد محصول : SPS 215
برای مشاهده مشخصات فنی کلیک کنید...
سرشانه

بارفیکس متغیر

کد محصول : SPS 220
برای مشاهده مشخصات فنی کلیک کنید...
بارفیکس متغیر

تک فرمان دوبل

کد محصول : SPS 204
برای مشاهده مشخصات فنی کلیک کنید...
تک فرمان دوبل

پاندولی دوبل

کد محصول : SPS 210
برای مشاهده مشخصات فنی کلیک کنید...
پاندولی دوبل

پروانه دوبل

کد محصول : SPS 216
برای مشاهده مشخصات فنی کلیک کنید...
پروانه دوبل

زیر بغل و کول نشسته

کد محصول : SPS 221
برای مشاهده مشخصات فنی کلیک کنید...
زیر بغل و کول نشسته

پارالل دوبل

کد محصول : SPS 205
برای مشاهده مشخصات فنی کلیک کنید...
پارالل دوبل

پرش ارتفاع

کد محصول : SPS 211
برای مشاهده مشخصات فنی کلیک کنید...
پرش ارتفاع

Facebook
Google+
Email